Find by tag

Muzenda - Mazita ema bhebhi

bob nyongolo and mze had just finished a brief meeting on general problems facing the  country.zvikanzi naBob ngatimboitai majokes to relieve this stress. they decided to play a game where they had to mention ladies' names that started with the letter "s".
Bob said Sally, Nyongolo said Sakhile. Mzedzikazoti "inini ndinongoziva Esinati chete.

Chinoz - Half Mast

Hanzi Chinozi is such a Zanu die hard that ane underwear yeflag yeZimbabwe. 
Anyway, hanzi each time panofa a national hero, dzinopfeka underwear iya mumabvi (around the knees), hanzi iri pahalf mast!

kuja no liver

Mukwasha wekuMalawi akashanyira vanatezvara kwamutoko ..Akange akagara pachivanze natezvara wake nyaya dzakanga dzapera

mukadzi wake ainzi violet ..( ne accent ) zvikanzi baba manakiro anoita vhaireti kanaariwo manakire anoita mai vake , imi neni tiri kuja no liver, handisi kureva rivha yaku flowa ndiri kureva liver yapakati.

Bhingo, ibvapo!

Tezvara vakange vakagara nemukwasha vachidziya zuva. tezvara ava vakange vaine mbiri yekusura.

Pane imbwa yainzi bhingo yakange yakazvirariwo zvayo. tezvara vabva vati bhuu kusura.mukwasha ndokuti iwe bhingo. saka tezvara vakafunga kuti tsoro yavo haina kubatwa. tezvara vakati bhuu zvakare .mkasha ndokuti iwe bhingo haunzwe here. tezvara vaenderera mberi ndokuti bhuuuuuuu ..

mukwasha akati iwe bhingo ndati ibva apo unomamirwa.

Kablazo kaka birwa watch mu bhazi

Hanzi kamwe kablazo kanga kakaonda moto kakabirwa watch yako pa'pressure' yekukwira mubhazi. Kakwira mubhazi kakamira padoor ndokudaidzira kachiti, "aba watch yangu ngaadzose kana kuti ndokurovai mose." 

Hapana akadaira saka kakabva katanga kurova munhu wese anga ari mubhazi umu mambama. Kakasvika panerimwe zi-giant rakanga ririmonya moto, ndokuriti mbama, mbama. Giant
rakasimuka ndokudaidzira kunadriver kuit amise bhazi. Vanhu vakatanga kuombera
maoko vachidaidzira kuti nhasi kablazo kavekuzosotwa.

Giant rakabva ramira padoor rebhazi rakamisa mamhasuru richidaidzira richiti , "Kana pane  aba watch yemuchinda uyu ngaamudzosere vanhuwe, mungatikuvadzise."

Monya inobhendesa pondo

Pakange pane rimwe zimonya. Mablazo akanga akasimba zvekuit akakuti jump, you wouldn't ask why but how high. Muface uyu. Akange ane system yekusvika mushop obva abhendesa $2 (yekwedu ndeyesimbi) wotema shop keeper achiita demand
zvaaida.

Akazosvika pane kamwe kamuchinda kayounger stock karislim built, ndokuita matricks ake aye.This time paakatema kamufana kaye, iko kakanhoga $2 iye ndokuiswatanudza ne-bare hands kakakandira giant kachiti makanga musina zvaraida. Giant akadzokorora kathree times, mu-youth uyu achingotwasanudza mari iya. 

Kechi four kamuyouth kakashtirwa ndokutwasanudza mari iye kakatema mufella kachiti "ukaramba uchindinetsa wakuzondipa mabasa." Zvekuti varume havana hura, kutamba, hura hwagiant hwakabvunda aka mhanya zvisati
zvamboonekwa

Blaz asinga tendi

Hanzi panga pane boyz dzairova hadzo lager paweekend so mumwe mufellow wavo aingonwiswa iye anga asina chibhanzi. Vakabvira Friday kunwa kusvika Sunday monazi,so they decided kuti vanosiya muface kuden kwake,apo muface asingagone kana kumira. Boyz dzakaburuka naye ndobva asiyiwa muden,muface ndobva adaidzira kuti "boyz muri rough muri kundiscratcher"

Dhirowai chitima ne mota

Teacher akaudza vana kuti va drawe chitima ne mota ..mumwe mfana akange akaoma musoro aka drawer njanji neimba ..pakabvunzwa na teacher ....zvikanzi manonoka kuuya chitima chapfuura kudhara ndokusaka pane njanji ...zvikanzi ko imab yabva nepi ,,kakati mota yacho iri kuseri kwemba.

Light rino pfuta rega

Mumwe muface aiwanzosvika paden akavharwa nekwibu (gas) every day, saka aiti
pese paaibuda achivhaya kutoyazi light raibva rangobaka rega, saka izvi
zkakaitika kwemazuva achibva ati regai ndimbosasa magen'a epaden, achibva aona
vanhu vatoshatitrwa zvikanzi,"saka ndiwe urikuitira weti mufridge nhai?"

Jarzin - Mwana we huku chii

Hanzi kamwe kamudhara kekuLawezi kakasangana na Jarzen man Lazy T, zvikanzi baba maita mhanza yekusangana neni murume wamadhora ndinokukwazisai ne $5,00, kakabva katambira kachibata musoro kachishaya kuti ndoipi iri kujaivhika, kakabva kanzi tine mari yakawanda sitereki mukakwanisa kupindura mibvunzo yese,zvikanzi mubvunzo wekutanga:
"Mwana wehuku anonzi chii?", kamudhara kakabva kadhiniwa zvikanzi:
" mufana unorwara maningi, unandibvunza mwana wankuku ini, enda unobvunza baba wacho jongwe,"

Jarzin - chinosumudza musoro chashatirwa

Mr Jarzin vakabvunza vamwe ambuya mubvuzo....zvikanzi amai for $ 50.00 chii chinoti kana chashatirwa chinosimudza musoro...ambuya vakati ndinonyara mukwasha ....aaaa ambuya munganyare mari here. vakazoti imbo#@ mukwasha

Muzukuru weku Arcardia

Sorry kune vechikedha I don't mean kukuwanzirai

Kwahi wedu muzukuru Jimmy akanga anetsa every time achiti Kulez ndinoda kumbovhaya nemi kumapfanya next time pamunoenda kunoona gogazi, kulez dzikati iri bhoo, friday yasvika vakabva vabaya vese, vakazoshamisika kuti muzukuru akafuma achiti ndava kudzokera kuH-town, vakangoti zvimwe afunga magen'a ake kuAcardia.

Achisvika kumaraini kwake boys dzakashamisika kuti hidhava kudzoka so early, dzikati," shamwari these guys are messed up, they told me to sleep in a round house to confuse me, I couldn't find my way to the toilet and they also made me sleep on what they call a rukukwe, the next morning I was a fucken zebra oneside".

Zvituko

  1. kudhen kwavo vakaita zvekutopaza imba vachida kuextenda garden, 
  2. Hanzi iye manje kufambafamba achi chemera kunzi gen'a iye ari one,
  3. Ikokani kuzochemera zve kurara mukona imba yavo iri yeround,
  4. nepaye paaichemera kurara pakati ivo vari vavairi
  5. Hanzi imba yenyu ihure yakanzwa muridzo invhurika maketeni
  6. Kumba kwenyu kune brugwa one atanga kumuka ndiye anoripfeka
  7. Nzeve dzinomisa mota maoko ari muhomwe.
  8. Wakapaza ma OK uchida kuba chikorobho

Mari yaWasu yaramba kukwana

Kwanzi samanyika vakabve kumusha vechiende Harare. Asvike Harareyo akakwira katekisi ka R2 kuchozoenda kuMbare manje. Ati fambei samanyika akati kuna driver.

Ko yaa marii , iye akati 12 dollars . paakadaro ango ochindosvika parobhoti , robhoti richibva
rachinjokuita red manje. Saka driver akamisa motika achibva aisa mota mugiya ( giya rinoitwa zvekukakata riye)apa samanyika vachingoona. 

Samanyika vakati 'Iyavozve Musharukwa unozvomore ndonga kuti ndarambokubhadhara here, inga wani ndangubvunzokuti ndiziye badzi?'

vakandiviga kwandisingadi

mumwe blazo aiita basa rekuti munhu akafa akavigwa ne coffin riri expensive iye woenda kunomufukunura usiku oba coffin racho ozotengesa. 

Saka umwe usiku achibva 'kubasa' kwake kugrave yard akatakura coffin raanga aba pamusoro
akabva asanganidzana nemapurisa. Vakamubvunza kuti aiitei necoffin, iye ndokupindura achiti, "Vanopenga, havangambondiviga apa pandakati handidi saka ndiri kutoenda kunozviviga nechepamberi apo." 

Get nyambo in your inbox!