Find by tag

Ku luza weight

hanzi one day bob, nyongolo na muzee vakaenda kuna dr hitler zvikanzi "dr tinoda kuluza weight pliz tipeiwo zano", dr hitler vakati, "iyi hainetse vakomana imi mhanyai 30km everyday for 30 days and everything will be ok." after 30days dziya bob aka fonera hitler akati "thank you very much doctor i have lost weight and i'm now fit and feel young." nyongolo akafonawo achitendawo achiti aive aluza 40kg's. muzee akazofaona achiti "ndinokutendai chaizvo doctor nezano renyu vadzimayi vangu varikufara nemachinjiro andaita, kana mabhebhi ari  ungondisekerera." dr hitler vakati "aiwa muchitendeiko shefu?" 
muzee akabva ati "asi ndine problem imwe doctor, i'm now 3000km away from home."

Zvituko

  1. Baba vako vanonyepa kuti varikuenda kubasa ivo vachinotambisa kite kumabvuku.
  2. Wakazvarwa naambuya amai vaenda kutsime.
  3. Ndosaka wakanyera amai vako kuti mubhedha unonzi sleeping, munhu asina kupfeka anonzi empty.
  4. Face inenge kumbare.
  5. Wakaramba mukadzi nenyaya yekuda kuzvibikira.
  6. Unonyebera vanhu kuti unogona muchikoro iwe uchiita basa rekudrawer zvandinenge ndanyora mubhuku rangu.
  7. Hunduwe isina chigaramachende.

Ndaipa tyawo pano

Pne mumwe muchinda aipfuura nemumakuva ekumbare ..paakaona mumwewo munhu akabva afara kuti vachafamdidzana nekuti aitya. akabva kumunhu uye ndaita rake ngatifambei tose because ndangandiri kutya kudarika ndenga

mumwe muchinda uye ndokupindura achiti neniwo pandakange ndichiri mupenyu ndaitya kudarika pano ndenga .

Glass Shoe yangu yatsemuka!

Kamwe kakomana kakanga kanemusikanzwa kakatenga glass shoe yaigara ichi
penya. Saka kaipota kachinoisa tsoka pasi, pakati pemakumbo evasikana
vakapfeka maskirts koudza musikana kuti akapfeka brugwa rerudzii. Wainzwa
koti, Mary nhasi wakapfeka green, Tariro wakapfeka red.

One day akaita mistake ndokusangana nekasikana kasina kupfeka brugwa.
Mukomana akachema iyeye " Maiweeeee bhutsu yangu yatsemuka"

Wasu nema monkey

Kwanzi Wasu akange achipfuura nekuWarren Hills ndobva aona tsoko. Akabva asangana nemumwe wake kwakuchimu  explanera manje.
Kwanzi "ndapfuura ngepaWarren Hills kwakuchiona tumamonkey ndobva ndatufrightener ndobva twastater kungoclimber climber mabranches"

Andidye hure!

hanzi mumwe mukwasha aibva kumalawi akauya kumba kwana ambuya vake (kwemusikana vaaida kuzoroora) kwamutoko. saka since yakanga iri nguva yekurima vanhu vese vakaenda kunorima mukwasha akanzi asare zvake ari pamba achimboona zvinoitika kwamutoko. mukwasha akasara zvake paden akati rega ndigare zvangu paveranda achiketa yaitambika. 

Dzagara gara dzakaona kamwe katseketsa kepaden kachimhanyiswa nejongwe ndokubva kasviko kwirwa nejongwe riya(mating). time time mukwasha akaona the same tseketsa ichi mhanyiswa nerimwe jongwe repanext door and the same thing (mating) happened. 

This happened for about three more times nemachongwe akasiyana siyana. maface adzoka kumunda ambuya vakati rega ndimbo feeda mukwasha vangu nenyama yehuku vachida kumupliza. nguva yesupper yakwana mukwasha akabva anzi chihuyai mudye. nekuona nyama yehuku akabva abunza ambuya kuti matenga kupiko huku? zvikanzi naambuya kwete handina kutenga ndauraya tseketsa yedu yatanga tichipfuya. mukwasha ndikubva ati, munoreva akakachena kanga karipanze masikati? 
ambuya nokuda kuimpressa vakabva vati, "hongu..." 
mukwasha ndokuti  "aaaa andidye hure ini!!"

Jumping yaa impossible

Kwanzi wasu akange aona moto nematsola kwakuchioise fenzi iri 5 fit high kuti jumping iite impossible.

mota ino manya kudarika benz

Wasu akabvunzwa nasahwira kuti. Shaa ndiri kuda kutenga mota inomhanya kupfuura benz asi ndine mari shoma. zvikanzi nawasu usashupika mwana wamai indotenge kamuparutsa(pulsar) wokapende ( paint) green kanobva karumbe kadarike benz.

Wasu nema nose (ma saladi)

Kwanzi wasu akaona ngwete nemanose achiticha pagirls High.Saka akanyora panoti DOING paBoard ndokuti kuvana itai kuti DOINGII.Zvino manose ndokuti doing. Wasu ndokuti itai doingi ngi azwike,emphasizai ngi basi azwike

Zimbo Acronyms

  • E.S.A.P = Edzai Sithole, Apa Paramba
  • Zanu P.F = Zanu Petrol Finished
  • M.D.C = More Diesel Coming

Muzenda - "tion"

Hanzi panga pana Bob, Chidzero naMuzenda, vakakwira zvavo mubenz vachienda
kumeeting. Saka vakange vasina zvekuita, Bob dzakati ngatimborodze pfungwa.
Lets make sentences with words that end in "tion".

Bob dzakati, I think I am going to have a talk with the minister of
transportaTION. Chidzero dzakati, with a possibility of a drought, farmers
are going to need irrigaTION. Muzenda dzakakwenya musoro dzati, my wife
likes to do WASHENI.

Ice Cream mu park ne bhebhi

Hanzi pane vamwe blazo vaifamba nebhebhi ravo mupark, saka bhebhi ndobva ranzwa bhero ra Ice Cream man (Lyons Maid). Bhebhi manje rakaita ka sign kekuti ririkuda ice cream, manje blazo vanga vasina mari, so he tried to play it off dzakati "Dhaleng that bhero is my favorite tune."

Muzenda - Mazita ema bhebhi

bob nyongolo and mze had just finished a brief meeting on general problems facing the  country.zvikanzi naBob ngatimboitai majokes to relieve this stress. they decided to play a game where they had to mention ladies' names that started with the letter "s".
Bob said Sally, Nyongolo said Sakhile. Mzedzikazoti "inini ndinongoziva Esinati chete.

Chinoz - Half Mast

Hanzi Chinozi is such a Zanu die hard that ane underwear yeflag yeZimbabwe. 
Anyway, hanzi each time panofa a national hero, dzinopfeka underwear iya mumabvi (around the knees), hanzi iri pahalf mast!

kuja no liver

Mukwasha wekuMalawi akashanyira vanatezvara kwamutoko ..Akange akagara pachivanze natezvara wake nyaya dzakanga dzapera

mukadzi wake ainzi violet ..( ne accent ) zvikanzi baba manakiro anoita vhaireti kanaariwo manakire anoita mai vake , imi neni tiri kuja no liver, handisi kureva rivha yaku flowa ndiri kureva liver yapakati.

Get nyambo in your inbox!