Find by tag

Jumping yaa impossible

Kwanzi wasu akange aona moto nematsola kwakuchioise fenzi iri 5 fit high kuti jumping iite impossible.

mota ino manya kudarika benz

Wasu akabvunzwa nasahwira kuti. Shaa ndiri kuda kutenga mota inomhanya kupfuura benz asi ndine mari shoma. zvikanzi nawasu usashupika mwana wamai indotenge kamuparutsa(pulsar) wokapende ( paint) green kanobva karumbe kadarike benz.

Wasu nema nose (ma saladi)

Kwanzi wasu akaona ngwete nemanose achiticha pagirls High.Saka akanyora panoti DOING paBoard ndokuti kuvana itai kuti DOINGII.Zvino manose ndokuti doing. Wasu ndokuti itai doingi ngi azwike,emphasizai ngi basi azwike

Zimbo Acronyms

  • E.S.A.P = Edzai Sithole, Apa Paramba
  • Zanu P.F = Zanu Petrol Finished
  • M.D.C = More Diesel Coming

Muzenda - "tion"

Hanzi panga pana Bob, Chidzero naMuzenda, vakakwira zvavo mubenz vachienda
kumeeting. Saka vakange vasina zvekuita, Bob dzakati ngatimborodze pfungwa.
Lets make sentences with words that end in "tion".

Bob dzakati, I think I am going to have a talk with the minister of
transportaTION. Chidzero dzakati, with a possibility of a drought, farmers
are going to need irrigaTION. Muzenda dzakakwenya musoro dzati, my wife
likes to do WASHENI.

Ice Cream mu park ne bhebhi

Hanzi pane vamwe blazo vaifamba nebhebhi ravo mupark, saka bhebhi ndobva ranzwa bhero ra Ice Cream man (Lyons Maid). Bhebhi manje rakaita ka sign kekuti ririkuda ice cream, manje blazo vanga vasina mari, so he tried to play it off dzakati "Dhaleng that bhero is my favorite tune."

Muzenda - Mazita ema bhebhi

bob nyongolo and mze had just finished a brief meeting on general problems facing the  country.zvikanzi naBob ngatimboitai majokes to relieve this stress. they decided to play a game where they had to mention ladies' names that started with the letter "s".
Bob said Sally, Nyongolo said Sakhile. Mzedzikazoti "inini ndinongoziva Esinati chete.

Chinoz - Half Mast

Hanzi Chinozi is such a Zanu die hard that ane underwear yeflag yeZimbabwe. 
Anyway, hanzi each time panofa a national hero, dzinopfeka underwear iya mumabvi (around the knees), hanzi iri pahalf mast!

kuja no liver

Mukwasha wekuMalawi akashanyira vanatezvara kwamutoko ..Akange akagara pachivanze natezvara wake nyaya dzakanga dzapera

mukadzi wake ainzi violet ..( ne accent ) zvikanzi baba manakiro anoita vhaireti kanaariwo manakire anoita mai vake , imi neni tiri kuja no liver, handisi kureva rivha yaku flowa ndiri kureva liver yapakati.

Bhingo, ibvapo!

Tezvara vakange vakagara nemukwasha vachidziya zuva. tezvara ava vakange vaine mbiri yekusura.

Pane imbwa yainzi bhingo yakange yakazvirariwo zvayo. tezvara vabva vati bhuu kusura.mukwasha ndokuti iwe bhingo. saka tezvara vakafunga kuti tsoro yavo haina kubatwa. tezvara vakati bhuu zvakare .mkasha ndokuti iwe bhingo haunzwe here. tezvara vaenderera mberi ndokuti bhuuuuuuu ..

mukwasha akati iwe bhingo ndati ibva apo unomamirwa.

Kablazo kaka birwa watch mu bhazi

Hanzi kamwe kablazo kanga kakaonda moto kakabirwa watch yako pa'pressure' yekukwira mubhazi. Kakwira mubhazi kakamira padoor ndokudaidzira kachiti, "aba watch yangu ngaadzose kana kuti ndokurovai mose." 

Hapana akadaira saka kakabva katanga kurova munhu wese anga ari mubhazi umu mambama. Kakasvika panerimwe zi-giant rakanga ririmonya moto, ndokuriti mbama, mbama. Giant
rakasimuka ndokudaidzira kunadriver kuit amise bhazi. Vanhu vakatanga kuombera
maoko vachidaidzira kuti nhasi kablazo kavekuzosotwa.

Giant rakabva ramira padoor rebhazi rakamisa mamhasuru richidaidzira richiti , "Kana pane  aba watch yemuchinda uyu ngaamudzosere vanhuwe, mungatikuvadzise."

Monya inobhendesa pondo

Pakange pane rimwe zimonya. Mablazo akanga akasimba zvekuit akakuti jump, you wouldn't ask why but how high. Muface uyu. Akange ane system yekusvika mushop obva abhendesa $2 (yekwedu ndeyesimbi) wotema shop keeper achiita demand
zvaaida.

Akazosvika pane kamwe kamuchinda kayounger stock karislim built, ndokuita matricks ake aye.This time paakatema kamufana kaye, iko kakanhoga $2 iye ndokuiswatanudza ne-bare hands kakakandira giant kachiti makanga musina zvaraida. Giant akadzokorora kathree times, mu-youth uyu achingotwasanudza mari iya. 

Kechi four kamuyouth kakashtirwa ndokutwasanudza mari iye kakatema mufella kachiti "ukaramba uchindinetsa wakuzondipa mabasa." Zvekuti varume havana hura, kutamba, hura hwagiant hwakabvunda aka mhanya zvisati
zvamboonekwa

Blaz asinga tendi

Hanzi panga pane boyz dzairova hadzo lager paweekend so mumwe mufellow wavo aingonwiswa iye anga asina chibhanzi. Vakabvira Friday kunwa kusvika Sunday monazi,so they decided kuti vanosiya muface kuden kwake,apo muface asingagone kana kumira. Boyz dzakaburuka naye ndobva asiyiwa muden,muface ndobva adaidzira kuti "boyz muri rough muri kundiscratcher"

Dhirowai chitima ne mota

Teacher akaudza vana kuti va drawe chitima ne mota ..mumwe mfana akange akaoma musoro aka drawer njanji neimba ..pakabvunzwa na teacher ....zvikanzi manonoka kuuya chitima chapfuura kudhara ndokusaka pane njanji ...zvikanzi ko imab yabva nepi ,,kakati mota yacho iri kuseri kwemba.

Light rino pfuta rega

Mumwe muface aiwanzosvika paden akavharwa nekwibu (gas) every day, saka aiti
pese paaibuda achivhaya kutoyazi light raibva rangobaka rega, saka izvi
zkakaitika kwemazuva achibva ati regai ndimbosasa magen'a epaden, achibva aona
vanhu vatoshatitrwa zvikanzi,"saka ndiwe urikuitira weti mufridge nhai?"

Get nyambo in your inbox!