Find by tag

Zvinombofamba sei nhai vavakidzani?

Zvinombo famba sei?
Musi wauno pinda ne hure mumba, vavakidzani vanokuona. 
Asi musi wauno birwa nembava, hapana anozviona sei?

Madaidzirwo oita vana baba mazuva ano

Mazuva ano varume vakudaidzwa nekuwana:

$1000 zvichikwidza: Honey.                   
$700 - $900: Sweetheart 
$400 - $600: Daddy.       
$200 - $300: Baba Bee, Baba Vee etc...         
$100 - $190: Mhofu, Dhewa, Shumba, Mukanya etc...                                  
$100 zvichi dzika: Madzibaba, Munhu washe etc...

Masasi ekupenga - charles manuchi

Breaking News:
Vamwe ana Baba vaakutonzi ana Manyuchi!
Kupedza 1 round in 2min 45sec

Chii chiri nani jere kana university

Hanzi Zimbabwe Prisons and Correctional services irikubetsera vasungwa kuti kana vabuda mutorongo waone mabasa ekuita but varikubuda mumauniversity varikushaya mabasa saka ndechipi chirirani kuenda kujeri kana kuuniversity?

motivation before game rebhora

Interviewer Nhai Dauda, Coach Chitembwe vakuudzai kuti chii pamanga mava kupinda mu ground?
Dauda: ndangonzi ndiudze boys kuti mari yapinda

Masasi ekupenga - pillow fight muZimbabwe

In western countries, pillow fighting with your partner tends to be an interesting game but in Zimbabwe it is a dangerous game......simply because ma pillow edu akazara nhumbi sharu nematombo eminamato!!. Unokuvara heavy!

Tsamba kuna admin

Dear Admin
ndarwara ndirikuno kuhospital ma nurse anga aronga kut ndipihwe mubhedha saka ndazovati mubhedha ndinawo ndipei zvenyu wardrope. Saka zvinenge zvaita ndirikunzwa varikungotaura izvozvi hanzi ward ward kudii woye, kureva kuti iwardrop yavarikutaura nezvayo ndofunga. mozonditumirawo chingoro chekuitakurisa

Chihera - musoro wemba

Chihera achirairwa natete avekunoroorwa
Tete: Zvauriwe Chihera uzive kuti murume ndiye musoro wemba 
Chihera: kana iye ari  musoro ini ndiri bhareta

Tamba - Wadiwa Bond Note

Reserve Bank
P.O Box MY 123456789
Money Way
Bank

Wadiwa Bond Note

Ndanyora ino tsamba kuti ndikuzivisevo kuti pano pauri kuda kuuya pabarika, huye US dollar ndiye achiri hake pamoyo womurume! Vana pula, pound, euro, yen naana metcazh vakatowoneka havo vakatodzokera vasati vasakadzwa.

Ini ndakambotsungirira asi zvino ndapfidza hangu, ndangogarira vana vangu! Ko ndichaendepi ndachembedzwa kudai?

Zvino huya hako wakagadzirira. Murume wawada unema domestic violence anotyisa chose. Haatye! Kana mapurisa aakutomutyawo. Saka wotosimba zvako.

Ndini wako akarambwa

Rand

Rondedzero ine mazwi anodarika 120

Yemateacher yekuda kunetsa iyi. vana vanzi nyora rondedzero ine manzwi anodarika 120:

China 15 Ndira 2015

Zvandakaita pazororo


Pazororo reKisimusi ndakafara chose.Vana mukoma vangu vakati handei tinovhima.Takaona tsuro ndobva tatanga kudeedzera tichiti iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo  iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo  iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo  iyo iyo iyo  iyo  iyo iyo  iyo  iyo kusvika taishaiwa ndobva tadzokera kumba.

vakadzi vava kuwanza makeup

Ikozvino varume vanoto fanirwa kufamba nema dish ne sipo,  akaona mukadzi waada oti gezai kumeso asikana tizivane...

Kuitira kuti asazo ita heart attack the next time he sees her..

Mitemo yemuma WhatsApp groups

Mitemo mishoma yemuGroup.

1.. kupedza zuva usina kumbotaura imhosva inoripwa neHuku.
2..kupedza svondo wakati zii..mbudzi
3..kungoti kkkkk. Wonyarara ..Hanga
5..kusamhoresa vamwe nemazita kungoti eeh hama ukoo.. airtym.
6..kusambotaura zvamuchose.. mombe inotsika
7..Kusamhoresa admin..chihuta nezai racho

Babie raba dstv smart card

Babie rinouya kumba kwako robva raba DStv card, rozotumira text message kwauri,"Honey ndatora bank card rako rawanga wakaviga muDVD player mako"

viola waita nhumbu yemurungu

Viola aidanana nemurungu but chirungu chairamba kutamba .Zvino akaita nhumbu ndokushaya kuti otii kumface wake .Akatanga kuruma ruma muromo wake ndokuti "the moon skipped me and stomach is yours

Munhu waizopedza mbabvu dzose

Chikonzero Mwari akavatisa murume hope huru paaibvisa rumbabvu kugadzira mukadzi akaona kuti ndikazviita munhu uyu achiona.mangwana ndodzoka asisina kana mbabvu 1 dzose apedza achigadzira vakadzi